Diagnosztikus mérések fejlesztése
(3. fázis) (2017-2020)

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása" című kiemelt uniós projektben a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport munkatársaival közösen kerül megvalósításra a diagnosztikus mérési rendszerek továbbfejlesztése.
Az altéma szakmai irányítója: Csapó Benő

A projekt keretében végzett fejlesztő tevékenység tematikai egységei négy munkacsomagot alkotnak:

Az eDia online platform továbbfejlesztése

Koordinátor: Molnár Gyöngyvér

A projekt keretében az eDia-rendszerhez két új modul készült, az elemző és a vizualizációs modul. E modulok lehetővé teszik a mérések során gyűjtött adatok sokoldalú elemzését és az eredmények interaktív megjelenítését. Az egyes diákok, az osztályok és az iskolák eredményeiről készült statisztikák különböző interaktív eszközökkel, változtatható grafikonok, ábrák megjelenítésével segítik az adatok gyors áttekintését és értelmezését.

A modulok a pályázati ciklus előtt meglévő statikus, az eDia-fejlesztők által meghatározott felépítésű visszajelentések helyett változatos, a mérési célnak megfelelően testre szabható, a pedagógusok számára interaktív visszajelentések összeállítását teszik lehetővé, ami jelentős mértékben hozzájárul az iskolakészültség tesztek, a nagyterület (matematika, olvasás és természettudomány) mérések, valamint a gondolkodási képességek mérési eredményeinek könnyebb és hatékonyabb értelmezéséhez, a pedagógusok diagnosztikus mérésekre építő munkájának támogatásához.Az óvoda–iskola átmenet támogatása

Koordinátor: Kiss Renáta

Tudományos eredmények bizonyítják, hogy az iskolakezdés sikeressége, sőt, már az óvodai fejlesztés hatékonysága is hosszútávú befolyást gyakorol a diákok iskolai pályafutására. Ezt felismerve program indult az óvoda-iskola átmenet diagnosztikus mérésekkel való támogatására. A diagnosztikus mérések a gyermekek igényeihez legjobban alkalmazkodó mérő- és fejlesztőfeladatokkal hatékonyan segítik a pedagógusok munkáját. A pedagógusok az eredmények alapján személyre szabott fejlesztőprogramokat állíthatnak össze.

A projekt egyik kiemelt célkitűzése az iskolakezdő mérőeszközök továbbfejlesztése volt, amelyek nemcsak az általános iskola első évfolyamán, hanem az óvodák nagycsoportos gyermekei körében is alkalmazhatók (edia.hu/ikmprojekt/). A DIFER beszédhanghallás és relációszókincs részeinek digitális változata már férfi és női hanggal ellátott verzióban is elérhető. Az online tesztek óvodai és általános iskolai környezetben egyaránt megbízhatóan mérnek, objektívek. A gyermekek örömmel játszanak a mérő- és fejlesztőeszközökkel, mindamellett a legkisebb korosztály számára elengedhetetlen a személyes bátorítás a feladatok megoldásakor is.Pedagógiai fejlesztési folyamatok tervezése

Koordinátor: Pásztor Attila

Kollégáink számos olyan fejlesztőprogramot és módszertani segédanyagot dolgoztak ki, amelyek alkalmazása segíti a pedagógusok differenciálásra épülő oktató munkáját. Mivel a fejlesztőprogramok az eDia-rendszerből érhetők el, így a diagnosztikus mérések közvetlenül összekapcsolhatók a fejlesztő tevékenységgel. A programok kihasználják a modern technológia által nyújtott lehetőségeket: változatos feladatformátumok és audiovizuális tartalmak jelennek meg, alacsonyabb évfolyamokon meghallgathatók a feladatok szövegei. Több fejlesztőprogram egy-egy kerettörténetbe illeszkedik, így érdekesebb élményt nyújt a gyermekek számára edia.hu/elea/.

Az automatikus kiértékelésnek köszönhetően a feladatok megoldásának eredményeiről a tanulók azonnali visszajelzést kapnak, a helyes vagy helytelen megoldás alapján a programok elágazhatnak, igazodva az egyéni tanulási utakhoz. Így a játékos fejlesztőeszközök egy része önálló, egyéni tanulásra is alkalmas, más programok használata során pedig a pedagógusok aktív közreműködése is szükséges. Ez a megoldás egyesíti a digitális technológiák és a tanári szakértelem által nyújtott lehetőségeket, és számos egyénre szabható eszközt ad a pedagógus kezébe a tanulás személyre szólóvá formálásában. A programok motiváló környezetet teremtenek a diákoknak, amelyekben megjelennek a differenciálás, vagyis az egyéni igényekhez illeszkedő fejlesztés módszertani elvei. Alkalmazásuk eredményesebbé teheti a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokat, használatukkal a tanulás és a tanítás örömforrássá válhat.2. Pedagógusok felkészítése az értékelő és a fejlesztő rendszerek iskolai alkalmazására

Koordinátor: Kinyó László

Miután az online diagnosztikus mérések egyre szélesebb körben elterjednek, mind nagyobb igény mutatkozik a mérések során feltárt problémák megoldására, a kompenzáció, a felzárkóztató fejlesztés megvalósítására. A kutatócsoport munkatársai a projekt keretében négy 30 órás, akkreditált továbbképzési programot dolgoztak ki. A képzési programok az óvoda–iskola átmenet speciális kérdései, az olvasás-szövegértés fejlesztése, a matematika és a természettudomány tanítása iránt érdeklődő pedagógusok módszertani kultúrájának bővítésére vállalkoznak.

A továbbképzési programok elsődleges célja, hogy a köznevelés alsó évfolyamain dolgozó pedagógusokat megismertesse a pedagógiai értékelés elméleti alapjaival és felkészítse őket (1) az eDia-rendszer önálló használatára, (2) az egyes műveltségterületekhez kidolgozott tartalmi keretrendszer gyakorlati alkalmazására, (3) a diagnosztikus célú, online tesztek megtervezésére és összeállítására, valamint (4) a mérések során kapott eredmények értelmezésére, a differenciált fejlesztés lehetőségeinek feltérképezésére és eredményes megvalósítására.

A pedagógus-továbbképzési programokra 2019 őszén és 2020 tavaszán öt nagyvárosban (Pécs, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged) és Budapesten került sor. Egy-egy helyszínen jellemzően két képzési program futott egymással párhuzamosan, csoportonként legfeljebb 25 résztvevővel. Egy-egy képzési helyszínre nemcsak az adott településről, hanem annak vonzáskörzetéből is jelentős arányban érkeztek résztvevők. A 2020 tavaszáig tartó időszakban közel 250 pedagógus teljesítette a képzéseket, amelyek sikeres elvégzéséről a résztvevők elektronikus formában letölthető tanúsítványt kaptak. A képzésekbe legnagyobb számban az alsó tagozatos diákokkal foglalkozó tanítók kapcsolódtak be. A résztvevők között egyaránt jelen voltak a pályájuk elején járó, valamint a sokéves (25-30 év) tanítási tapasztalattal rendelkező pedagógusok.3. Szakmai kapcsolatépítés a diagnosztikus értékelés és fejlesztés intézményi szintű támogatására

Koordinátor: Tóth Edit

A projekt jelentős hangsúlyt fektet a pedagógusok és a diagnosztikus értékelés fejlesztői közötti folyamatos szakmai kommunikációra. A pályázati időszak első felében, 2018 tavaszán 14 helyszínen megszervezett műhelymunkák lehetőséget teremtettek az egyéni szintű értékelés és differenciált fejlesztés terén az iskolákban és a kutatói munkacsoportokban folyó tevékenységek és igények kölcsönös megismerésére és a tapasztalatcserére. A partneriskolákkal való rendszeres kommunikáció lehetővé tette az intézményi jó gyakorlatok megismerését, illetve kialakításuk elősegítését.

A műhelymunkák során a pedagógusok és a kutatók egyetértettek abban, hogy a diagnosztikus értékelés soha nem válhat mechanikussá, kényszerré, nem kelthet szorongást, nem képezheti versengés, rangsorolás vagy osztályozás alapját. Fontos, hogy maradjon a diákok számára örömteli, játékos feladat, optimális szintű kihívás, melyben kipróbálhatják magukat, és legfeljebb önmagukkal versenyeznek.4. Nehéz feltételek között működő iskolák kiemelt szakmai, pedagógiai célú támogatása a diagnosztikus értékelés és fejlesztés eszközeivel, a hátrányos helyzet leküzdésére és az esélyek kiegyenlítésére, a korai iskolaelhagyás megelőzésére

Koordinátor: D. Molnár Éva

A projekt keretében 100, nehéz feltételek között működő intézmény kiemelt szakmai támogatására került sor a 2019/2020-as tanévben. A speciális feladatokra felkészített gyakorló pedagógusok szaktudásukkal és tapasztalataikkal segítették az eDia-rendszer hatékony iskolai alkalmazását.

A kiemelt támogatásban részesülő iskolák kiválasztása az Országos Kompetenciamérések eredményei alapján történt: azok a köznevelési intézmények kerültek a látókörünkbe, ahol a tanulók szocio-ökonómiai státusza és teljesítménye alapján fokozottan fennállt a lemorzsolódás veszélye. A telephelyekhez tartozó iskolai és tanulói igények megismerése kérdőíves módszerrel történt. Az így összegyűjtött információk alapján került sor támogatási formák kidolgozására, amiről az iskolák részletes tájékoztatást kaptak.

A szakértők körébe olyan pedagógusok kerültek, akik saját iskolájukban maguk is évek óta részt vesznek a mérések szervezésében és azok lebonyolításában, vagyis tapasztalataikkal és a kutatócsoport képzésein szerzett szaktudásukkal hatékonyan tudják segíteni az eDia-rendszer további intézményekben való megismertetését, bevezetését. A szakértői tevékenység megkezdése előtt a kiválasztott pedagógusok szakmai tájékoztatón és nyolcórás tanfolyamon vettek részt, melyek keretében megismerkedtek a támogatói feladatokkal, és alapos ismereteket szereztek a diagnosztikus mérések tartalmi kereteivel és az eDia-rendszer működésével, felépítésével kapcsolatban.

A képzett szakértők személyenként egy–négy intézmény látogatásával összesen 100 intézményben látták el feladataikat. Megismertették az intézményekkel az eDia-rendszernek a differenciált fejlesztés érdekében való alkalmazását, segítséget nyújtottak a mérések lebonyolításában és a felmerülő helyi problémák megoldásában. Közreműködtek az eredmények értelmezésében és a következtetések megfogalmazásában, továbbá a részletes fejlesztési tennivalók adatokra alapozott meghatározásában.

A szakértőktől kapott információk és az összegyűjtött kérdések, ötletek és javaslatok fontos visszajelzést adnak a felület működéséről, az intézményi felhasználói szokásokról, és hasznos segítséget jelentenek az eDia-rendszer további fejlesztésében.