Koordinátor: Csapó Benő

Az egyes műveltségterületek koordinátorai:
Olvasás:
Józsa Krisztián
Matematika:
Csíkos Csaba
Természettudomány:
Korom Erzsébet

A munkacsomag célja a diagnosztikus mérések tartalmának meghatározása, tudományosan megalapozott elméleti keretrendszer kidolgozása. A részletes keretrendszer a későbbi tanulás sikerét sok más területen is alapvetően meghatározó olvasást, matematikát és természettudományt fedi le. Gép Előtt...

A diagnosztikus feladatok és tesztek kidolgozásának elengedhetetlen feltétele a mérés tartalmának pontos meghatározása és operacionalizálása. Az elméleti kereteknek a legfrissebb tudományos eredményekre kell támaszkodniuk, egyszersmind megfelelő alapot kell nyújtaniuk a tesztfeladatok fejlesztéséhez. A mérések diagnosztikus erejének növelése érdekében a keretrendszer egy háromdimenziós modellre épül, melyben az oktatás három legfőbb célja tükröződik:

  1. az iskolának egyik fő célja a tanulók értelmének, gondolkodásának, képességeinek fejlesztése, ennek érdekében a tanítást hozzá kell igazítani a fejlődés pszichológiai sajátosságaihoz;
  2. az iskolában elsajátított tudást a tanulóknak széles körben, a későbbi tanulásban, a magánéletben és munkájukban alkalmazzák, ezért a tanítás során figyelembe kell venni a tudás alkalmazhatóságával kapcsolatos szempontokat;
  3. az egyes szaktudományok kínálják azt az igazolt, rendszeresen felépített tudást, melynek elsajátításán keresztül az oktatás elérheti céljait, ezért a mérések tartalmának kialakítása során építeni kell az egyes diszciplínák belső szempontjaira.

A diagnosztikus rendszer e három dimenzióban nyújthat rendszeres visszajelzést, hozzásegítve a tanulókat ahhoz, hogy a tanulás hatékonyabban fejlessze képességeiket, és szélesebb körben tudják a tanultakat alkalmazni, miközben alaposabban, mélyebben megértve sajátítják el a tananyag tartalmát. Ahhoz, hogy a diagnosztikus rendszer hatékonyan támogassa e célok megvalósítását, olyan keretrendszerre van szükség, amely a fejlődést valamennyi dimenzióban a többitől elkülönülten teszi mérhetővé.

A céloknak megfelelő keretrendszer kialakítása során hasznosítható (1) a kognitív készségek és képességek fejlődésére és tanulására vonatkozó kutatások eredménye, az oktatás során alkalmazható pszichológiai ismeretek összessége; (2) a későbbi sikeres tanuláshoz szükséges ismeretek és képességek, valamint a tudás alkalmazására vonatkozó társadalmi igények és elvárások feltérképezése; (3) az egyes tantárgyak keretei között elsajátítandó tartalmakat részletesen meghatározó források, tudományos elemzések.

A munkacsomag eredményei három kötetben jelennek meg (olvasás, matematika és természettudomány). Mindegyik kötet első része három fejezetet tartalmaz, ezek a keretrendszer kidolgozásának tudományos alapjait mutatják be az említett három dimenzió szerinti felosztásban. Ezek közül néhány fejezetben társszerzőként nemzetközileg elismert külföldi szakemberek is közreműködnek. A kötetek második felében hazai szerzők részletesen kifejtik a mérések során vizsgált tényezőket és tartalmakat.

Videó