A diagnosztikus értékelés tartalmi kereteinek kidolgozása az 1–6. évfolyamokra olvasásból, matematikából és természettudományból

Megtörtént mindhárom fő műveltségi területen a hazai és külföldi szakemberek közreműködésével 1-6. évfolyamra vonatkozó értékelési keretek és standardok kidolgozása, melyek elméleti hátteret biztosítanak és biztosítottak a területenként felépítendő, diagnosztikus mérést lehetővé tevő papír alapú feladatbank feladatainak kifejlesztéséhez. E tartalmi keretek mind magyar, mind angol nyelvű publikálása szerkesztett könyv formájában megtörtént.

Kognitív és affektív készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltárása és beazonosítása

A kognitív és affektív készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltárása részprojekt mind a hét területén elkészültek a hazai és nemzetközi szakirodalomra támaszkodó elméleti összefoglalások, keretrendszerek. A hét összefoglaló tanulmány magyar nyelven szerkesztett könyv formájában került publikálásra. Ezen túl minden egyes alprojekt keretein belül elkészültek a terület vizsgálatára alkalmas mérőeszközök, melyek bemérése és az eredmények elemzése szintén megtörtént.

A diagnosztikus mérések feladatrendszerének kidolgozása, feladatbankok kiépítése

Megtörtént a három fő műveltségi terület tartalmi kereteire alapozó feladatok első és második körös kidolgozására (területenként több mint 500 feladat, illetve javítókulcs). 2010 tavaszán reprezentatív mintán (több mint 250 iskola 64.000 tanulójával) lezajlott az első körös országos adatfelvétel, majd a hiányterületekre fókuszáló második körös feladatfejlesztés után 2011 tavaszán megtörtént a második körös adatfelvétel is.

Az elektronikus tesztelés megalapozása – TAO adaptálása

A TAO adaptációját, továbbfejesztését végző munkacsomag elvégezte a szükséges szerverek beszerzését, beállítását, több online adatfelvételt bonyolított, különböző mértékű terhelésnek kitéve a szervereket. A modul keretén belül megtörtént a TAO implementálása, elkészült egy új itemtípusok kezelésére is alkalmas offline itemszerkesztő és a hozzá tartozó runtime fejlesztése, majd integrációja a TAO-ba. Lehetővé tettük az azonnali visszacsatolás megvalósítását, megtörtént a delivery folyamat felgyorsítása, a platform teljes körű magyarítása, illetve a rendszer terheléses tesztelése, mintegy előkészítve a további online adatfelvételeket.

A projekt keretein belül felépítettünk három kognitív laboratóriumot, melyek egyrészt egymást kiegészítve biztosítanak megjelenésében otthonos, felszerelésben korszerű, a tanítási-tanulási folyamatot segítő környezetet, másrészt a kifejlesztett eszközök programok tesztelését teszik lehetővé.

Mérőeszközök fejlesztése sajátos nevelési igényű tanulók számára

A sajátos nevelési igényű tanulókra fókuszáló munkacsomag keretein belül kidolgozásra került – mindhárom területen – 200 könnyített feladat. Sor került végtagsérült diákok tesztelését is lehetővé tevő fejegér (MouSense) kifejlesztésére, illetve 2011 januárjában első körösen megtörtént annak egészséges 6-8 éves diákok (n=42) körében történő tesztelése különböző fejlesztő játékok, játékos feladatok kapcsán.

A fejlesztő programok tekintetében kidolgozásra került egy game-based, mobil eszközökön is futtatható nonverbális induktív gondolkodást fejlesztő tréning, továbbá a tréning matematikai kontextusba ágyazott párja. A számítógép-alapú játékos fejlesztés hatékonyságának vizsgálata lezajlott a pályázat keretein belül kialakított egyik kognitív laboratóriumban első és második osztályos diákok részvételével.

A közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak felkészítése

A közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak felkészítését célzó részprojekten belül három képzési típus került kidolgozása, azon belül kettő akkreditációra. Lezajlottak a négy órás továbbképzések, több mint 1000 fő részvételével. Akkreditált 30 órás továbbképzés több mint 400 pedagógus továbbképzését biztosította. A 4 féléves, Budapesten zajló képzést a nagy érdeklődésre való tekintettel az eredetileg tervezett 2 szakirány helyett 3-mal indítottuk, lefedve az elméleti keretrendszerek három fő műveltségi területét (150 fő képzése történt meg).

A hazai és nemzetközi mérési eredmények oktatáspolitikai célú másodelemzése

A hazai és nemzetközi mérések adatainak másodelemzésére fókuszáló munkacsomag elvégezte az adatbázisok és szükséges dokumentációk begyűjtését, archiválását, azok összekapcsolását, továbbá az adatbázisok részletes másodelemzését. Folyamatban van a diákok mérési azonosítóinak begyűjtése, amely lehetővé teszi a fenti adatbázisok összekapcsolását. Mindezzel párhuzamosan megtörtént olyan elemzési technikák elsajátítása, ami eddig nem képezte a hazai empirikus kutatási eredmények publikálásának részét (hierarchikus lineáris modellezés, többdimenziós IRT). A munkacsomag keretein belül a mérési eredmények hatékony visszacsatolása céljából kidolgozásra került egy online visszajelentő rendszer.

A program keretében megtörtént egy szerkesztett kötet kiadása, ami a 21. században kulcsfontosságúnak számító területeken (pl.: matematika, természettudományok, olvasás, információs és kommunikációs technológiák, problémamegoldás) szintetizálja a főbb hazai és nemzetközi vizsgálatok eredményeit, utóbbiban elhelyezve a magyar teljesítményeket.