Koordinátor: Csapó Benő

Az egyes műveltségterületek koordinátorai:
Olvasás:
Józsa Krisztián
Matematika:
Csíkos Csaba
Természettudomány:
Korom Erzsébet

A munkacsomag keretében kidolgozásra került tartalmi keretek a matematikai, természettudományi tudás és az olvasás-szövegértés diagnosztikus értékeléséhez nyújt segítséget az 1-6. évfolyamon, megadva a 3. és a 4. részprojektben tervezett diagnosztikus pedagógiai mérések elméleti hátterét. A matematika, a természettudományok és az olvasás területén elkészült három kötet bemutatja e tudásterületek szerepét a gondolkodási képességek fejlesztésében; kifejti a társadalmi környezet elvárásait az iskolában elsajátított tudás alkalmazását illetően; valamint áttekinti és indokolja, hogy a matematika és az egyes természettudományos diszciplínák által kínált tartalmi tudásból mit lehet és kell megtanítani az iskolában ahhoz, hogy a tanulók a mindennapokban is hasznosítható tudásra tegyenek szert

Az elméleti háttér megadása után a részletes standardok az elméleti részben tárgyalt három dimenziót (gondolkodási, műveltségi, tartalmi) elkülönítve, a 6 évfolyamot egységes folyamatként kezelve adják meg a követelményeket három életkori szakaszban (1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam), a tudáselemek értékelésének módját mintafeladatokkal illusztrálva.

A munkacsomagban a projekt ideje alatt folyamatosan megvalósult a szakirodalom monitorozása, a munkák és az aktuálisan elkészült eredmények különböző fórumokon való kommunikálása, a szakmai anyagok publikálása. A munka első lépése a feladat előkészítésére, a résztvevők felkérésére, a feladatok lebontására, pontosítására, a szakirodalmi háttér és a külföldi minták feltárására, a bevezető fejezetek vázlatának kidolgozására és a standardok tartalmi, formai kereteinek meghatározására fókuszált.

Az értékelési keretek kidolgozásában, a kötet létrehozását szakmai team végezte. Minden egyes kötetet két kutató szerkesztette, három bevezető fejezet készült, mindhárom kétszerzős. A bevezető fejezetek megírását, a szakirodalmi háttér feldolgozását, a külföldi minták összegyűjtését mindhárom fejezet esetében szakmai csoport segítette, ugyanez a csoport vett részt a tartalmi keretek kidolgozásában is.

Ezt követően került sor a különböző bevezető fejezetek magyar, majd angol nyelvű változatának elkészítésére, lektorálására. A bevezető fejezetek adták meg mindhárom területre vonatkozó tudás elemeinek rendszerét, az egyes elemek értékelésének elméleti hátterét, és irányt mutattak a tartalmi standardok kidolgozásához.

Mivel az értékelési keretek és standardok kidolgozása hazai viszonylatban újszerű és alapos pszichológiai, oktatáselméleti, didaktikai felkészültséget igénylő feladat, nagy gondot fordítottunk a megfelelő szakemberek kiválasztására. Az elméleti fejezetek megírására felkért külföldi és hazai szakértők az adott témában évek óta publikáló, nemzetközileg is elismert kutatók.

A hat kötet:

  • Csapó Benő és Csépe Valéria (2011, szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  • Csapó Benő és Szendrei Mária (2011, szerk.): Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  • Csapó Benő és Szabó Gábor (2011, szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  • Csapó, B. és Csépe, V. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  • Csapó, B. és Szendrei, M. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of mathematics. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  • Csapó, B. és Szabó, G. (2011, szerk.): Framework for diagnostic assessment of science. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.